Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Komunikat o czasowym ograniczeniu osobistego dostępu klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie

AKTUALIZACJA 06.05.2020r.:

W związku z wprowadzonymi zmianami we  wprowadzenych ograniczeniach  przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26.04.2020r., mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób ( zarówno pracowników jak i petentów) PUP w Oławie wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Warunkiem kontaktu z urzędnikiem jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w celu weryfikacji czy wizyta jest konieczna. Wejście do Urzędu będzie możliwe tylko z zakrytymi ustami i nosem, w rękawiczkach lub po dezynfekcji rąk, w przeciwnym wypadku interesanci nie będą wpuszczani.


 
WAŻNE !!!
Powiatowy Urząd Pracy informuje, że wnioski dotyczące Tarczy Antykryzysowej przyjmowane są tylko w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl - Tarcza Antykryzysowa. Wnioski w innych formach będą odsyłane bez rozpatrzenia.
Informacje na temat złożonych wniosków można uzyskać logując się na stronę praca.gov.pl - Sprawy.
Informacja telefoniczna w urzędzie oraz w filii udzielana jest od godziny 14:00 do 15:00.


Wszyscy Państwo możecie załatwić swoją indywidualną sprawę w Urzędzie telefonicznie lub elektronicznie.
 
PUP Oława będzie w tym czasie kontynuował pracę, na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Urzędu za pośrednictwem formularzy dostępnych w wersji elektronicznej na stronie: https://olawa.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej (sekretariat@pup-olawa.pl). Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.
 
W celu zachowania ciągłości świadczonych przez nas usług, oferujemy możliwość załatwiania spraw w PUP Oława drogą elektroniczną - korzystając z usług elektronicznych przez Internet można m.in.: Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku, ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje: https://pz.gov.pl
 
Uwaga: Osoby nie posiadające profilu zaufanego mogą  założyć "PROFIL TYMCZASOWY"  bez wychodzenia z domu na następującej stronie:
pz.gov.pl
 

 
Wnioski i umowy w trakcie realizacji
 
Wstrzymane zostają wszystkie skierowania bezrobotnych na staże, szkolenia oraz pozostałe usługi i instrumenty rynku pracy. Zwracamy również uwagę, że nieobecność stażysty w zakładzie pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych uznawana jest za usprawiedliwioną i nie powoduje zawieszenia wypłaty stypendium. W tym przypadku niezbędne jest jednak złożenie pisemnego oświadczenia o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem organizatorowi stażu, a następnie dołączenie go do listy obecności składanej w urzędzie pracy.      

Wypłata świadczeń: stypendiów z tytułu odbywania stażu, dodatków aktywizacyjnych
     
Wszelkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń tj.
  • listy obecności osób odbywających staże, w celu wypłaty stypendium stażowego,
  • zaświadczenia pracodawcy wystawione w celu wypłaty dodatku aktywizacyjnego,
należy dostarczać w oryginale do siedziby PUP Oława, za każdy miesiąc kalendarzowy do 5 dnia następnego miesiąca.

Współpraca z pracodawcami
 
Wszystkie wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się m.in. o refundację kosztów zatrudnienia (prac interwencyjnych / wyposażenia stanowiska pracy), można przesłać do Urzędu drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława.
W przypadku realizacji usług i instrumentów rynku pracy, prosimy o korzystanie także z formularzy elektronicznych  dostępnych na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
 
Jednocześnie informujemy, iż pismo do urzędu można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pup-olawa.pl
 
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewidencji oświadczeń, będą wysyłane do pracodawców listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 
Ten sposób obsługi klientów będzie obowiązywał do odwołania.

WAŻNE:
  • Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
Wykaz telefonów do kontaktu: Kontakt
 
Najważniejsze dane kontaktowe:
 
Telefon:
  • PUP Oława w godzinach 14:00-15:00
telefon: 71 313 96 52, 71 313 90 35
fax: +48 71 303 36 42
  • Filia PUP w Jelczu-Laskowicach w godzinach 14:00-15:00
telefon: 71 318 33 46
telefon/fax: +48 71 726 22 16
 
Email: sekretariat@pup-olawa.pl,
 
Portal: praca.gov.pl, olawa.praca.gov.pl,
 

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (VI)", który jest współfinansowany...

Projekt realizowany w latach 2020-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w 2019r. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 8, Działania 8.1

Projekt realizowany w 2019r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (VI)", który jest współfinansowany...

Projekt realizowany w latach 2020-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w 2019r. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 8, Działania 8.1

Projekt realizowany w 2019r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie

ul. 3 Maja 1
55-200 Oława,
woj. dolnośląskie

NIP: 912-10-44-248
REGON: 932132384

telefon: +48 71 313 96 52
telefon: +48 71 313 90 35
faks: +48 71 303 36 42
e-mail: sekretariat@pup-olawa.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę